„Rada Miasta Opola na XVIII Sesji w dniu 26 listopada 2015 r. przyjęła „Raport z realizacji polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2011 - 2015", opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola.

W 2015 r. kończy się pięcioletnia realizacja przyjętej przez Miasto Opole polityki oświatowej. Przygotowany raport ma celu podsumowanie wieloletniej realizacji przyjętych założeń i celów polityki oświatowej Miasta Opola. Materiał, przygotowany w oparciu o prowadzone przez Wydział Oświaty analizy, a także coroczne raporty o stanie realizacji zadań oświatowych w latach szkolnych 2011/12 - 2014/15, prezentuje w miarę możliwości syntetyczną informację o realizacji szerokiego zakresu działań podjętych na rzecz rozwoju oświaty w mieście, pokazuje również problemy i trudności, jakie wystąpiły w realizacji przyjętych zamierzeń.

Na okres realizacji polityki oświatowej w latach 2011 – 2015 przypadło wdrożenie reformy programowej w oświacie, co niewątpliwie znalazło odzwierciedlenie w realizacji części działań. Niektóre zamierzenia uległy modyfikacji i dostosowaniu do nowych uwarunkowań formalno – prawnych i programowych.

Istotną kwestią przedstawioną w raporcie są wnioski i rekomendacje na przyszłość. Wnioski wynikające z realizacji pięcioletnich kierunków polityki oświatowej miasta Opola w połączeniu z zamierzeniami i wyzwaniami edukacyjnymi staną się podstawą do opracowania kolejnej perspektywicznej strategii rozwoju oświaty w mieście na lata 2016 – 2020.”

Pobierz: Raport z realizacji poltyki oświatowej Miasta Opola na lata 2011-2015