W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. – dofinansowanie otrzymało 17 szkół podstawowych. Głównym celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Miasto Opole zgodnie z umową zawartą w dniu 29.10.2015r.  z Wojewodą Opolskim, w sprawie dofinansowania realizacji w 2015r. zadania publicznego, złożyło 20 stycznia 2016r. sprawozdanie  finansowe z realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania (wykonanie) wyniosła  41 778,67 zł. Kwota dotacji celowej została wykorzystana w pełnej wysokości 33 410,00zł, natomiast ze środków budżetu miasta w ramach wkładu własnego wydatkowano 8 368,67 zł.

Organ prowadzący do 15 czerwca 2016 r. musi sporządzić oraz przedłożyć Wojewodzie sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu, które zawierać będzie  w szczególności:

  • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu,
  • wnioski z realizacji programu rządowego,
  • liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
  • liczbę lekcji bibliotecznych, połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu,
  • liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
  • ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w okresie od dnia 1 września 2015 r. do  dnia 30  maja 2016 r.,
  • ogólną liczbę wypożyczeń w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.