W dniu 5 kwietnia 2016 roku na II Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie Prezydenci Ciechanowa, Opola i Kędzierzyna  - Koźla zostali nagrodzeni Złotymi Kluczami „Wprost”. Prezydent miasta Ciechanów otrzymał Złoty Klucz „Wprost” w kategorii polityka społeczna za innowacyjne działania przyczyniające się do rozwiązywania problemów społecznych, Prezydent Kędzierzyna – Koźla za owocną współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski otrzymał  Złoty Klucz dla miasta Opola w kategorii "Edukacja" za odkrywanie i wspieranie młodych talentów między innymi za realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu następujących projektów:

A.   Projekt „Odkrywanie Talentów – promocja uzdolnień uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych ( programy : Opolskie Młode Talenty, Opolskie Ogrody Talentów, tytuł „Opolski Orzeł”)

1. Opolskie Młode Talenty -  jest to projekt z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Realizuje zadania z zakresu wspomagania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie pomoc w znajdowaniu i rozwijaniu zdolności i talentów. Projekt realizowany jest w formie warsztatów i Festiwalu Artystycznego dla uczniów opolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Opolskie Ogrody Talentów to program skierowany do dzieci i uczniów oraz nauczycieli wszystkich przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole.

3. Gala Opolskich Orłów – nadawanie tytułu Opolskiego Orła ma na celu wyróżnianie i nagradzanie uzdolnionych uczniów szkół miasta Opola za szczególne osiągnięcia w różnych formach współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej i służy motywowaniu ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów i wiedzy. Tytuł Opolskiego Orła jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Prezydenta Miasta Opola.

B.   Projekt rozwijania i wspierania uzdolnień artystycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych (programy: Teatralne ABC, Lekcje Grotowskiego, Winda Nieczynna, Galeria Wyobraźni).

Edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży prowadzona jest poprzez realizację autorskich programów edukacji artystycznej, organizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu tańca, teatru, plastyki, muzyki, organizację przeglądów, festiwali, konkursów, edukację w dziedzinie literatury, teatru, filmu, muzyki, tańca, plastyki i sztuki . Na szczególną uwagę zasługują prowadzone przez placówkę od lat w  opolskich przedszkolach i szkołach wszystkich typów rozwijające pasję i zainteresowania dzieci i młodzieży  projekty edukacyjne:

1. Program edukacji artystycznej (teatralno-muzyczno-plastyczny) TEATRALNE ABC dla zorganizowanych grup przedszkolnych i klas I – III opolskich szkół podstawowych Na uczestników projektu czekają zadania aktorskie, plastyczne i muzyczne, których zwieńczeniem  jest spektakl teatralny. Na uczestników czeka zadanie: aktorskie, plastyczne, muzyczne. Po wykonaniu wszystkich zadań grupy  prezentują spektakl powstały w oparciu o nabyte wcześniej umiejętności. Założenia programu realizowane są na cotygodniowych zajęciach warsztatowych w specjalności: teatr, plastyka, muzyka prowadzonych przez nauczycieli z MDK. W projekcie realizowanym od 10 lat rokrocznie uczestniczy blisko 200 dzieci.

2. Galeria Wyobraźni i Winda Nieczynna – projekty ekspresji twórczej  skierowane do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Lekcje z Grotowskim – Grotowski zapomniany, niechciany – projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

C.   Program edukacji regionalnej – (programy: Mały OPOLANIN, „Z dzieckiem, Tatą  i Mamą Opole zwiedzamy).

1.   Program edukacji regionalnej MAŁY OPOLANIN przeznaczony jest dla zorganizowanych grup przedszkolnych i klas I – III opolskich szkół podstawowych.

Projekt edukacji regionalnej realizowany jest  przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu od  jesieni 2002 roku początkowo, jako edukacyjne wyprawy dla przedszkolaków. Spotkania uczestników z miastem, jego zabytkami, osobliwościami, a także konfrontacja grup, dzielenie się wiedzą w formie zabawy integracyjnej i warsztatów artystycznych. Rocznie w projekcie uczestniczy blisko 500 dzieci.

2. „Z dzieckiem, Tatą i Mamą Opole zwiedzamy” – program edukacyjny dla dzieci młodszych i całych rodzin pokazujący Opole, jego zabytki i historię.

D.   Projekt rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i komunikacyjnych.

Działania, których celem jest inspirowanie uczestników projektu: dzieci, młodzieży i rodziców do wspólnych, twórczych działań, kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego,  doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, kompetencji społecznych i obywatelskich, podejmowanie działań na rzecz społeczności szkoły, rodziny, miasta, zwiększenie udziału rodziców w życiu placówki. 

1. Program edukacji samorządowej „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich”. Organizowana od dziesięciu lat przez placówkę Konferencja Samorządów Uczniowskich, w której udział biorą przedstawiciele wszystkich szkół wraz z opiekunami. Coroczne spotkania młodzieżowych liderów i ich nauczycieli – reprezentantów wszystkich opolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Służy przede wszystkim wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu pomysłów i wzorców dla działań samorządowych.

2. Program edukacji komunikacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem bazy Miasteczka Ruchu Drogowego i sal dydaktycznych w  Filii MDK na ul. Skautów Opolskich 1. Od września 2014 roku Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu rozszerzył swoją ofertę edukacyjną do przedszkoli i szkół podstawowych o realizowany wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu cykl zajęć edukacji komunikacyjnej z wykorzystaniem bazy MDK na ul. Skautów Opolskich 10 oraz powstałego w Opolu Miasteczka Ruchu Drogowego.

3. Spotkania profilaktyczne. Działania programowe skierowane do dzieci, młodzieży i do rodziców mające na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, zapobieganie negatywnym zachowaniom, kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi, pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych defaworyzacją. Ważnym zadaniem jest kształtowanie umiejętności  takiego wypełniania czasu wolnego dzieci i młodzieży aby był on swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem, szerzeniu się alkoholizmu, używaniu narkotyków i poddawaniu się oddziaływaniu negatywnych zjawisk. Drogą do tego celu jest organizowanie warsztatów i treningów dla młodzieży szkolnej z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.

4. „Twórcza Mama - Twórczy Tato”. Jest to projekt międzypokoleniowy adresowany do rodziców i dzieci uczestniczących w stałych zajęciach pracowni działających w placówce. W trakcie realizacji projektu rodzice zapraszani są do systematycznego udziału w zajęciach ze swoimi dziećmi. Wspólne warsztaty, obserwacje i zabawy teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne i edukacyjne  pomagają nawiązać rodzicom szczególne więzi z własnymi dziećmi, uczą jednocześnie aktywnego i twórczego spędzania wspólnie czasu wolnego, motywują do aktywności twórczej indywidualnej i zespołowej, wzmacniają więzi rodzinne, sprzyjają budowaniu pozytywnej samooceny i samoakceptacji.

E. Projekt edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży  z wszystkich poziomów edukacyjnych  -  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

1.   Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - Całoroczny projekt edukacji filmowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty w kilkudziesięciu  kinach i placówkach pozaszkolnych.

F. Projekt „KOLOROWE LATO” – letnie warsztaty artystyczne, profilaktyczne i integracyjne dla dzieci młodszych oraz dla uczniów opolskich szkół  z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Placówki wychowania pozaszkolnego działające w Opolu, Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizują różnorodne  formy wypoczynku i rekreacji w czasie ferii zimowych oraz zapewniają wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie z rodzin najuboższych, będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola.

1.   „Kolorowe Lato” letnie warsztaty artystyczno-profilaktyczne organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu dla uczniów klas I – III opolskich szkół podstawowych. Bezpłatna, finansowana ze środków budżetu miasta Opola, oferta wakacyjna organizowana w formie czterech turnusów dla 200 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych kwalifikowanych przez pedagogów szkolnych,

2.   „Wakacje z przygodą” - letnie półkolonijne warsztaty artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z miasta Opola. Organizowane od 2012 roku, finansowane ze środków budżetu miasta Opola dla 60 dzieci, tygodniowe półkolonie dla uczniów opolskich szkół podstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności, w programie których znajdują się warsztaty artystyczne, zajęcia rekreacyjne, pełne przygód i atrakcji wyprawy i wycieczki przygotowane i prowadzone przez kadrę z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.