Rządowy program Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Miasto Opole otrzymało wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w wysokości 108 000,00 zł. Wsparciem finansowym w 2016 roku zostało objętych 9 jednostek oświatowych, w tym:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Westerplatte - 12 000,00 zł,
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła - 12 000,00 zł,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego - 12 000,00 zł,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Jana Kochanowskiego - 12 000,00 zł,
 • Zespół Szkół Mechanicznych - 12 000,00 zł,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - 12 000,00 zł,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Raweckiego „Grota” – 12 000,00 zł.

Organ prowadzący szkoły przekazał na realizację zadania środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Czas trwania programu:

Program rządowy będzie realizowany będzie do 31 grudnia 2016 roku.

Główny cel programu:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:

 1. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniówjednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnichzimowych;
 3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
 4. Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznejmetodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.