bezpieczna i przyjazna szkoła

Miasto Opole będzie realizować w 2016 r. dwa zadania publiczne w ramach Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła przyjętego na lata 2014-2016, które otrzymały dofinansowanie tj.:

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa jednostki oświatowej realizującej projekt

1.

„Odkryć i zrozumieć siebie” Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego
w Opolu

2.

„Brzydkie Kaczątko” Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Rekomendowane projekty mają na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych.

W ramach proponowanych działań, uczestnicy projektów tj. uczniowie, nauczyciele oraz rodzice będą mieli możliwość skorzystania z ciekawych form spędzenia wolnego czasu, jak również udział w różnych formach zajęć profilaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów oraz nauczycieli.

Zaplanowane zadania mają na celu:

- zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, w tym udział nauczycieli, rodziców oraz uczniów w warsztatach i szkoleniach z zakresu zapobiegania agresji, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz rozwiązywania konfliktów w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu;

- zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią w formie prowadzenia warsztatów aktorsko-teatralnych, filmowo-fotograficznych, plastycznych, taneczno-ruchowych, wokalno-instrumentalnych, emisji głosu oraz pokazów powarsztatowych dla uczniów opolskich jednostek oświatowych w Młodzieżowym Dom Kultury w Opolu.

Informacje o realizacji poszczególnych zadań publicznych będzie można śledzić na stronach internetowych ww. jednostek oświatowych: www.mdk.opole.pl i www.pg5.opole.pl .