Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i stronach internetowych publicznych szkół podstawowych.