I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu , współorganizatorami - Urząd Marszałkowski, 10 Brygada Logistyczna i Opolskie Kuratorium Oświaty. Wsparcia udzielił Wojewoda Opolski, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola.

2 /. Konkurs jest organizowany z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’, „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

3 /. Konkurs ma charakter wojewódzki.

4/. Celem konkursu jest popularyzowanie udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych .

5/.Konkurs odbędzie się pod patronatem posła na Sejm RP- Tomasza Kostusia, wojewody opolskiego, marszałka województwa opolskiego oraz opolskiego kuratora oświaty.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA .

1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

2. Szkoła może wystawić 1 zespół / męski , żeński lub mieszany / w 3-osobowym .

3. Zgłoszenia imienne uczestników konkursu , podpisane przez Dyrektora szkoły przesłać na adres :

Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84
45-820 Opole

4. Termin nadsyłania zgłoszeń – 19.05.2017 r.

5. Miejsce przeprowadzenia konkursu -Klub 10 Brygady Logistycznej, Opole, ul. Domańskiego 84

6. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.

7. Termin konkursu – 25.05.2017 r. ; początek - godz. 9.00

III. PRZEBIEG KONKURSU. PUNKTACJA.

1. Uczestnicy odpowiadają na pytania testowe. Zakres tematyczny pytań obejmuje ogólne wiadomości o misjach pokojowych oraz udziale żołnierzy polskich oraz policjantów i pracowników wojska w tych misjach w l. 1953-2016.

2. Za każdą poprawną odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 pkt. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności miejsca na liście zwycięzców / klasyfikacja indywidualna /.

3. Suma punktów uzyskanych przez zawodników danej drużyny decyduje o jej miejscu w klasyfikacji zespołowej.

4. Oceny odpowiedzi dokonuje jury powołane przez Organizatora.

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po zakończeniu konkursu.

IV. UWAGI KOŃCOWE.

1. Konkurs jest jednym z wielu przedsięwzięć , realizowanych z okazji obchodów „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’, „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

2 . Ewentualne pytania w sprawie konkursu proszę kierować do p. Edwarda Łakomego , tel. kom. 608-513-004.

Opracował:

/-/ Edward Łakomy