I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu , współorganizatorami – Urząd Marszałkowski , Opolski Kurator Oświaty i 10 Brygada Logistyczna . Wsparcia udzielił Wojewoda Opolski, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola.

2. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

3. Konkurs organizowany jest z okazji „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

5. Honorowy patronat objęli : Poseł na Sejm RP –Tomasz Kostuś, wojewoda opolski, marszałek województwa opolskiego oraz opolski kurator oświaty.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA .

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzony będzie w 4 kategoriach:

  • grupa I 0 – III klasa szkoły podstawowej
  • grupa II IV – VI klasa szkoły podstawowej
  • grupa III I –III klasa gimnazjum
  • grupa IV szkoły ponadgimnazjalne

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, także komputerową.

3. Prace muszą być wykonane przez ucznia samodzielnie i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem .

4. Należy podać wiek autora / klasa / oraz pełną nazwę szkoły

5. Ilość prac – bez ograniczeń .

6. Termin nadsyłania prac – do 12.05. 2017 r. na adres :

Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84
45-820 Opole

III. OCENA PRAC

1. Oceny prac w poszczególnych kategoriach dokona komisja konkursowa , powołana przez Organizatora.

2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystych obchodów „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’ w dniu 25.05.2017 r. w Klubie 10 BLog.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. W dniu ogłoszenia wyników, nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

2. Prace plastyczne nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora

3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Edward Łakomy, tel. kom. 608-513-004.

Opracował;

/-/ Edward Łakomy

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

DO UDZIAŁU W KONKURSIE !