Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa), w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu JST informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania organu stanowiącego o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych Miasta Opola, z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych, a także nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Opole, w minionym roku szkolnym.

W dniu 26 października br. Rada Miasta Opola przyjęła „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2016/17”.

Załączniki: