Rządowy program Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Miasto Opole otrzymało wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
w wysokości 16 000,00 zł. Wsparciem finansowym w 2018 roku zostały objęte 2 jednostki oświatowe, w tym:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu - 12 000,00 zł,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu - 4 000,00 zł,

Organ prowadzący szkoły przekazał na realizację zadania środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Czas trwania programu:

Program rządowy realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku.

Główny cel programu:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe programu:

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:

  1. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
  3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
  4. Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.