Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla
dzieci  zamieszkałych w Opolu, uczęszczających  w roku szkolnym
2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.


W celu otrzymania wsparcia materialnego w wysokości 500,00 zł należy złożyć wniosek do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 - do dnia 17 września 2018 r.
Wsparcie materialne udzielane jest uczniom zamieszkałym w Opolu, rozpoczynającym w roku szkolnym 2018/2019 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Refundacji na podstawie oryginałów imiennych faktur i rachunków podlegają wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Załączniki: