Drukuj

Baza aktów prawnych dotyczących oświaty znajduje się na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Prawo oświatowe - Baza aktów prawnych w BIP. W zakładce Prawo oświatowe dostępne są również Opinie i stanowiska MEN.

Na stronie BIP Urzędu Miasta Opola w zakładce Prawo -uchwały znajduje się wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola. W celu znalezienia konkretnej uchwały wystarczy podanie roku podjęcia, numeru sesji i numeru uchwały.

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych uchwał dotyczących oświaty, podjętych przez Radę Miasta Opola:

- Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Czytaj tekst uchwały...

- Uchwała Nr XXXIII/347/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym w związku z powierzeniem lub pełnieniem w szkole stanowisk kierowniczych obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

- Uchwała Nr X/96/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wyodrębnionego w budżecie miasta Opola oraz sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół. Czytaj tekst uchwały...

- Uchwała Nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

- Uchwała Nr XXVII/288/08 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką   samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

- Uchwala Nr XLVII/487/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Czytaj tekst uchwały...

- Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Czytj tekst uchwały...

- Uchwała Nr XXXVIII/392/04 Rady Miasta Opola z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Czytaj tekst uchwały...

- Uchwała Nr XIV/227/99  Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999 r w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.