Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393 ),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.).

Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Prezydent Miasta Opola wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Prezydent Miasta Opola wydaje decyzję o nadaniu ub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela)

Nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją w każdym czasie. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w ciągu całego roku. 

Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola ul. Sienkiewicza 6

Wymagane dokumenty

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego –  poświadczone kopie,
  •  zaświadczenie dyrektora szkoły o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu.
W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

- dacie złożenia planu rozwoju zawodowego,

- dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

 - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także informację o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. 

Stosownie do  art.76 a ustawy kodeks postępowania administracyjnego podmiotami uprawnionymi do uwierzytelniania dokumentów urzędowych i prywatnych przedkładanych jako dowody  w  postępowaniu w sprawie uzyskania przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego są:

  • wystawcy dokumentów, organy państwowe lub podmioty wykonujące zadania  z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu ( np. szkoła wyższa, która wydała dyplom jej ukończenia),
  • osoby tzw. zaufania publicznego tj.notariusz lub będący pełnomocnikiem strony adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy,
  • na żądanie strony - upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Odbiór decyzji

Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przekazuje się nauczycielowi:

  • osobiście – w Wydziale Oświaty, za pokwitowaniem,
  • listem poleconym – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Załączniki:

Obowiązujące formularze:

Informacje dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w  formie karty usługi znajdują się także na stronie   Wirtualnego Biura Obsługi Obywatela