Drukuj

Podstawa prawna

Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Prezydent Miasta Opola wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Prezydent Miasta Opola wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela)

Nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją w każdym czasie. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w ciągu całego roku. 

Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola ul. Sienkiewicza 6

Wymagane dokumenty

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  oraz kopię aktu nadania  stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Odbiór decyzji

Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przekazuje się nauczycielowi:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz:

adres: ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c RODO , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 poz.1574) oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215) wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola, Kuratorium Oświaty oraz właściwe związki zawodowe ( tylko w przypadku wnioskowania przez nauczyciela).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – awans zawodowy nauczycieli - 50 lat. Numer telefonu kontaktowego, który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Nauczyciel składający wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Nauczycielowi składającemu wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niepodjęciem postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało informowaniem nauczyciela wyłącznie drogą pocztową.

Załączniki:

Obowiązujące formularze: