Miasto Opole zapewnia odpowiednie warunki do kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dla dzieci i młodzieży posiadających wskazanie do kształcenia specjalnego przejawia się głównie poprzez:

 • umożliwienie nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez np. umożliwienie realizowania indywidualnego procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów.

Wśród placówek prowadzących kształcenie specjalne są obecnie 2 przedszkola integracyjne i 1 specjalne, 3 szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi, 1 specjalna i pozostałe ogólnodostępne, 2 gimnazja z oddziałami integracyjnymi, 1 specjalne i pozostałe ogólnodostępne oraz wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogólnodostępne, 1 prowadząca oddziały integracyjne 1 specjalna i 1 przysposabiająca do pracy:

Przedszkola

 • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38, ul. Prószkowska 39, prowadzi 2 oddziały integracyjne (maksymalnie 10 dzieci niepełnosprawnych) - www.ppi38.opole.pl 
 • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51, ul. Bytnara Rudego 1, prowadzi 6 oddziałów integracyjnych (maksymalnie 30 dzieci niepełnosprawnych) i 1 oddział specjalny dla 4 dzieci autystycznych - www.wodip.opole.pl/~p51opole 
 • Przedszkole Publiczne Nr 54, ul. Majora Hubala 19, prowadzi 2 oddziały integracyjne (maksymalnie 10 dzieci niepełnosprawnych) http://www.pp54.pl
 • Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53, ul. Koszyka 21, prowadzi 3 oddziały przedszkolne i 1 grupa rewalidacyjno-wychowawczą – łącznie dla 20 dzieci niepełnosprawnych –www.przedszkolespecjalne.opole.pl
 • Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte edukacją przedszkolną również w oddziałach ogólnodostępnych przedszkoli.

Szkoły podstawowe

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna (w Zespole Szkół Specjalnych), ul. Książąt Opolskich 21, prowadzi oddziały specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym - www.zssopole.pl/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), ul. Hubala 2, prowadzi oddziały integracyjne (po jednym na poziomie każdej klasy) - www.psp5.opole.pl
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Koszyka 21, prowadzi oddziały integracyjne (po jednym na poziomie każdej klasy) - www.psp14opole.prv.pl
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Małopolska 20, prowadzi oddziały integracyjne (po jednym na poziomie każdej klasy) - www.psp15.opole.pl
 • Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się również w oddziałach ogólnodostępnych szkół podstawowych.

Gimnazja

 • Publiczne Gimnazjum Specjalne (w Zespole Szkół Specjalnych), ul. Książąt Opolskich 21, prowadzi oddziały specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym - www.zssopole.pl/
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), ul. Hubala 2, prowadzi oddziały integracyjne (po jednym na poziomie każdej klasy) - www.wodip.opole.pl/~g1opole
 • Publiczne Gimnazjum Nr 8, ul. Lelewela 9, prowadzi oddziały integracyjne (po jednym na poziomie każdej klasy) - www.pg8.opole.pl
 • Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą także uczyć się w oddziałach ogólnodostępnych w pozostałych gimnazjach.

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 (w Zespole Szkół Budowlanych), ul. Niemodlińska 40, prowadzi oddziały integracyjne wielozawodowe - www.zsb.opole.pl
 • Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (w Zespole Szkół Budowlanych),
  ul. Niemodlińska 40, prowadzi oddziały specjalne wielozawodowe dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - www.zsb.opole.pl
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (w Zespole Szkół Specjalnych), ul. Książąt Opolskich 21 i Bytnara Rudego 7, prowadzi oddziały specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - www.zssopole.pl
 • Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą także uczyć się w oddziałach ogólnodostępnych w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych.