Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością,ich rodziców i nauczycieli

Poradnia oferuje:

 • diagnozę potencjału rozwojowego dziecka, w tym małego dziecka w wieku 0-3 lat
 • porady z zakresu wspierania rozwoju dziecka, w kierunku pokonania ograniczeń i  minimalizowania skutków niepełnosprawności
 • diagnozę gotowości dziecka do nauki szkolnej, pomoc w podjęciu decyzji o momencie rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej
 • pomoc w ustaleniu optymalnych z punktu widzenia możliwości i ograniczeń dziecka form, metod nauczania i organizacji procesu kształcenia
 • porady wychowawcze, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
 • zajęcia terapeutyczne, indywidualne i grupowe (rodzaj zajęć, liczba grup jest dostosowywana każdego roku do potrzeb klientów i możliwości organizacyjnych Poradni)
 • przesiewowe badania wzroku i słuchu w ramach programu Widzę –Słyszę – Mówię
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej
 • wsparcie psychologiczne rodzin i opiekunów, w tym w formie grupy wsparcia i terapii rodzin
 • wsparcie dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież niepełnosprawnych – indywidualne i  zespołowe konsultacje metodyczne, pomoc w zrozumieniu wpływu niepełnosprawności dziecka czy problemów zdrowotnych na jego sytuację edukacyjną, spotkania szkoleniowe dla zespołów nauczycieli i rad pedagogicznych

W oparciu o ustalenia z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami Poradnia wydaje dokumenty potrzebne do uzyskania różnych form pomocy w przedszkolu i szkole:

 • opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • opinie w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnych lub zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • opinie wspierające w sprawie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • oraz inne opinie pomocne w  zapewnieniu dziecku dostępu do świadczeń i form pomocy także poza systemem oświaty.

Zespół  wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych stanowią doświadczeni psycholodzy, logopedzi (neurologopedzi i surdologopeda), pedagodzy (pedagog specjalny, tyflopedagog i surdopedagog) oraz doradca zawodowy.

Usługi poradni są bezpłatne, a korzystanie z pomocy dobrowolne.

Pomoc na rzecz konkretnego dziecka podejmowana jest wyłącznie na wniosek jego Rodzica/Prawnego Opiekuna.