Zadania i plany Poradni w zakresie wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i nauczycieli

Diagnoza rozwojowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (praca bieżąca poradni, w  odpowiedzi na zgłoszenie rodzica):

 • ­   indywidualne badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

Opiniowanie i orzekanie (praca bieżąca poradni, w  odpowiedzi na zgłoszenie rodzica):

 • Wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Wydawanie orzeczeń  o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego
 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Powyższe opinie i orzeczenia wydaje zespół orzekający. Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 16.00-19.00)
 • Innych opinii dla dzieci z niepełnosprawnościami

Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (praca bieżąca poradni, w  odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dziecka i rodzica)

 • indywidualna terapia (psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna)
 • grupowa terapia; w toku grupa integracyjna dla uczniów niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników „Jesteśmy razem”, grupa socjoterapeutyczna dla uczniów słabowidzących i niewidomych, grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci słabo widzących i niewidomych, grupowy trening umiejętności społecznych dla uczniów autystycznych/ z zespołem Aspergera ze szkół podstawowych; terapia psychomotoryczna dla dzieci przedszkolnych z dysfunkcją układu neurologicznego

Wsparcie rodziców

 • Konsultacje i spotkania  informacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (każdy wtorek w godzinach 17.30-19.00)
 • Wsparcie psychologiczne: indywidualne spotkania z psychologiem, terapia rodzin, zajęcia grupowe: obecnie trwa grupa wsparcia dla rodziców dzieci wielorako niepełnosprawnych, grupa wsparcia dla rodziców dzieci słabo widzących i  niewidomych;  od października 2013 - grupa wsparcia dla rodziców  dzieci autystycznych
 • Szkoła dla rodziców – obecnie trwa  (w nowym programie to Akademia Wychowania, od IX 2013 r.– program wspomagania kompetencji wychowawczych w formie cyklicznych spotkań z psychologiem)

Wsparcie nauczycieli (działania bieżące)

 • Konsultacje metodyczne indywidualne i zespołowe  dla nauczycieli wspomagające pracę nauczyciela z konkretnym dzieckiem lub dziećmi z określoną niepełnosprawnością (w MPPP w każdy wtorek w godz. 17.30-19.00)
 • Spotkania szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych (na wniosek szkoły)
 • Spotkania o charakterze superwizyjnym (na wniosek nauczyciela)

 

Profilaktyka zaburzeń rozwojowych i promowanie działań interwencyjnych

Opracowanie we współpracy z MODN poradnika dla rodziców i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych. Badania przesiewowe słuchu i wzroku w ramach programu Widzę-Słyszę-Mówię (działalność bieżąca).