DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI,
SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI
ORAZ ZWROT KOSZTÓW DOWOZU ORGANIZOWANEGO PRZEZ RODZICÓW, OPIEKUNÓW
LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

I. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Miasto Opole

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły, ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki są następujące osoby:
a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty uczęszczające do opolskich przedszkoli – zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty,

b) niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i gimnazjów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z art. 17 ust. 3a, pkt 1 ustawy o systemie oświaty,

c) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – zgodnie z art. 17 ust 3a, pkt 2 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałe na terenie Miasta Opola.
Szczegółowe zasady korzystania z dowozu organizacyjnego reguluje Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2012-05-18.

Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem

1. Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem sporządza się według wzoru dostępnego w Wydziale Oświaty, ul. Sienkiewicza 4-6, Referat Analiz Oświatowych, pok. 121 - referent Ryszard Szczech, tel. 77/40 22 994, pytania można kierować na adres: ryszard.szczech@um.opole.pl lub na Platformie e-Usług Publicznych - http://peup.um.opole.pl w zakładce Oświata, edukacja.

2. Do wniosku dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu,

b) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

c) aktualne zaświadczenie z ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

II. Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Uprawnionymi do zwrotu kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły, ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki są następujące osoby:

a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty uczęszczające do opolskich przedszkoli – zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty,

b) niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i gimnazjów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z art. 17 ust. 3a, pkt 1 ustawy o systemie oświaty,

c) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – zgodnie z art. 17 ust 3a, pkt 2 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałe na terenie Miasta Opola.

Szczegółowe zasady korzystania z dowozu organizacyjnego reguluje Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2012-05-18.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych sporządza się według wzoru dostępnego w Wydziale Oświaty, ul. Sienkiewicza 4-6, Referat Analiz Oświatowych, pok. 121 - referent Ryszard Szczech, tel. 77/40 22 994, pytania można kierować na adres: ryszard.szczech@um.opole.pl lub na Platformie e-Usług Publicznych - http://peup.um.opole.pl w zakładce Oświata, edukacja.

2. Do wniosku dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu,

b) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

c) aktualne zaświadczenie z ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.