DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW.

I. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Miasto Opole

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki organizowanego przez Miasto Opole są następujące osoby:

a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci w wieku powyżej 7 lat, objęte wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.),

b) niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Miasta Opola, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

c) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczające do przedszkoli, szkół oraz ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

d) niepełnosprawne dzieci i młodzież z autyzmem, wymagające specjalistycznych form i metod terapeutycznych w pracy z uczniami z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup.

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki muszą być mieszkańcami Miasta Opola. Szczegółowe zasady korzystania z dowozu organizacyjnego reguluje Zarządzenie Nr OR-I.0050.384.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem

1. Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem sporządza się według wzoru dostępnego w Wydziale Oświaty, ul. Sienkiewicza 4-6, Referat Analiz Oświatowych, pok. 119, tel. 77/40 22 994.

2. Do wniosku dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu,

b) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

c) aktualne zaświadczenie z jednostki oświatowej o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tej placówce bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

II. Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Uprawnionymi do zwrotu kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki są następujące osoby:

a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci w wieku powyżej 7 lat, objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.),

b) niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Miasta Opola, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

c) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczające do przedszkoli, szkół oraz ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

Osoby uprawnione do korzystania ze zwrotu kosztów dowozu ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki muszą być mieszkańcami Miasta Opola. Szczegółowe zasady korzystania ze zwrotu kosztów dowozu reguluje Zarządzenie Nr OR-I.0050.384.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych sporządza się według wzoru dostępnego w Wydziale Oświaty, ul. Sienkiewicza 4-6, Referat Analiz Oświatowych, pok. 119 tel. 77/40 22 994.

2. Do wniosku dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu,

b) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

c) aktualne zaświadczenie z ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.

Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz:

adres: ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 99 z póź. zm.) wyłącznie w celu organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków jak również wypłaty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie pracownik Wydziału Oświaty oraz przewoźnik realizujący dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków.

Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji dowozu bądź zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – dowóz uczniów niepełnosprawnych - 5 lat.

Prawo dostępu do danych osobowych:  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do organizacji przez gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków jest wymogiem ustawowym , a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do jednostki oświatowej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka jest warunkiem zawarcia umowy na zwrot kosztów dowozu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem otrzymania od gminy zwrotu kosztów dowozu ucznia do jednostki oświatowej.