Drukuj

Polityka oświatowa miasta Opola
na lata 2016 – 2020

Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 2016 – 2020 została opracowana w celu usystematyzowania przyszłych działań w obszarze oświaty, planowanych z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb społecznych, wyzwań stojących przed edukacją, w tym planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian strukturalno-programowych w systemie oświaty oraz przewidywanych na najbliższe lata uwarunkowań demograficznych. Ma także na celu poprawę zarządzania miejskim system oświaty oraz wsparcie szkół i placówek oświatowych w określaniu ich planów i koncepcji rozwoju.

Polityka oświatowa Miasta Opola określa perspektywiczne działania oraz ustala modele i standardy edukacyjne dla każdego etapu kształcenia. Kierunki polityki oświatowej odzwierciedlają potrzeby środowisk edukacyjnych i oczekiwania społeczne oraz racjonalizują działania organu prowadzącego wobec wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Opole. Wiele sprawdzonych działań, które zostały zapoczątkowane w poprzednich strategiach oświatowych, będzie kontynuowanych i dalej rozwijanych.

Przyjęty pięcioletni okres planowania strategicznego wynika z jednej strony z dokonujących się obecnie zmian w polskiej oświacie, a z drugiej - z objęcia naszego kraju dużą zewnętrzną pomocą finansową, która ma ulec ograniczeniu po 2020 r.

 

  1. Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 2016 - 2020 – opublikowana
  2. POLITYKA OŚWIATOWA – skrócona informacja
  3. POLITYKA OŚWIATOWA – prezentacja

Polityka oświatowa miasta Opola
na lata 2011 - 2015

Rada Miasta Opola na IX Sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r. przyjęła "Politykę oświatową miasta Opola na lata 2011 - 2015" (uchwała nr IX/116/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia polityki oświatowej miasta Opola na lata 2011 – 2015). Jest to dokument strategiczny określający perspektywiczne cele i zadania edukacyjne dla oświaty miasta Opola, wyznaczający działania w poszczególnych obszarach funkcjonowania oświaty.

Polityka oświatowa miasta Opola na lata 2011 – 2015 ma na celu usystematyzowanie działań dotyczących oświaty, szczególnie w kontekście planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian programowych i strukturalnych w oświacie, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań społeczno – demograficznych, oraz poprawę zarządzania miejskim systemem edukacyjnym, a także pomoc szkołom i placówkom oświatowym w wytyczaniu własnych strategii i planów działania.

Kierunki polityki oświatowej odzwierciedlają potrzeby środowisk edukacyjnych i oczekiwania społeczne oraz racjonalizują działania organu prowadzącego wobec wszystkich szkół i placówek oświatowych w mieście.

Dla pełnej realizacji kierunków polityki oświatowej określonych na najbliższe lata ustalone zostały modele i standardy edukacyjne, do których dochodzenie będzie następowało w sposób ewolucyjny, uwarunkowane będzie realiami finansowymi, określonymi potrzebami oświatowymi i potrzebami środowiska społecznego.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst nowej polityki oświatowej miasta Opola, opublikowany nakładem Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu:

Załączniki:

Kierunki polityki oświatowej miasta Opola
na lata 2006 - 2010

Rada Miasta Opola na LXVIII Sesji w dniu 31 sierpnia 2006 r. przyjęła "Kierunki polityki oświatowej miasta Opola na lata 2006 - 2010", dokument określający perspektywiczne cele i zadania edukacyjne.
Kierunki polityki oświatowej odzwierciedlają potrzeby środowisk edukacyjnych i oczekiwania społeczne oraz racjonalizują działania organu prowadzącego wobec wszystkich szkół i placówek oświatowych w mieście.
Dla pełnej realizacji kierunków polityki oświatowej określonych na najbliższe lata ustalone zostały modele i standardy edukacyjne, do których dochodzenie będzie następowało w sposób ewolucyjny, uwarunkowane będzie realiami finansowymi, określonymi potrzebami oświatowymi i potrzebami środowiska społecznego.