Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na zwiększenie jednostkowej kwoty stypendium motywacyjnego, które przyznawane jest uczniom publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy:
1.    publicznych szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych – dotychczasowa kwota jednostkowego stypendium wynosiła 60,00 zł, zwiększona do 80,00 zł;
2.    publicznych gimnazjów, w tym szkół specjalnych – dotychczasowa kwota jednostkowego stypendium motywacyjnego wynosiła 90,00 zł, zwiększona do 100,00 zł;
3.    szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych – dotychczasowa kwota jednostkowego stypendium motywacyjnego wynosiła 110,00 zł, zwiększenie:
•    dla uczniów klas I-II – do 110,00 zł
•    dla uczniów klas III-IV – do 130,00 zł.

 

Stypendium motywacyjne przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Wypłacane jest ono raz w semestrze. Wysokość stypendium motywacyjnego nie może być wyższa  niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.). Zgodnie z ww. podstawą prawną wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
•    56,00 zł na dziecko do ukończenia 18 roku życia,
•    65,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia. 

Zwiększenia stypendium motywacyjnego, na poszczególnych poziomach edukacyjnych, nie przekraczają dozwolonej wysokości tego świadczenia i stanowią dwukrotność zasiłku rodzinnego.

 

 

 

Typ szkoły

Stypendium

za wyniki w nauce

Stypendium

za osiągnięcia sportowe

 

 

Kwota stypendium

Średnia ocen

Ocena zachowania

Wynik we współzawodnictwie sportowym

Ocena zachowania

publiczna szkoła podstawowa

5,5 - 6,0

 

Co najmniej dobra

 

 

Co najmniej

na szczeblu krajowym

 

Co najmniej dobra

 

80,00 zł

publiczne gimnazjum

5,3 – 6,0

100,00 zł

szkoła ponadgimnazjalna

5,1 – 6,0

Kl. I-II 110,00 zł

Kl. III-IV 130,00 zł

szkoła specjalna:

podstawowa

 

4,75 – 6,0

 

80,00 zł;

gimnazjum

100,00 zł;

ponadgimnazjalna

Kl I-II 110,00 zł

Kl. III 130,00 zł