Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania tych świadczeń określa uchwalony przez radę gminy regulamin.

Cel pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów został wprost określony w art. 90b ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma na celu ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rodzaje pomocy socjalnej

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty pomoc socjalna dla uczniów może mieć formę:

 1. rzeczową,
 2. pieniężną.

 Rada gminy obowiązana jest uchwalić regulamin udzielania uczniom, zamieszkałym
na terenie gminy, pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W regulaminie powinny zostać uregulowane m. in. następujące kwestie:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności określonych w ustawie,
 2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, słuchaczy i wychowanków,
 3. tryb i sposób udzielania pomocy materialnej,

Dla Gminy Opole pomoc materialną o charakterze socjalnym reguluje Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575):

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie danej gminy, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawowo uprzywilejowani zostali uczniowie pochodzący z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą,  alkoholizmem lub narkomanią, a także z rodzin wielodzietnych lub niepełnych, albo w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu:

http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu składa się od 1 lipca do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

W roku 2015:

 • w przypadku złożenia kompletnych wniosków w terminie od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec);
 • przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).

Stypendium szkolne dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Opola może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach językowych, informatycznych, sportowych, logopedycznych;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, materiałów do wykonania pracy dyplomowej, materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kosztów dojazdu do szkoły, pobytu w internacie, bursie lub na stancji;
 4. świadczenia pieniężnego na zasadach wynikających z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Jak stanowi przepis art. 90e ust. 1 ustawy – zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Przesłanką przyznania zasiłku szkolnego, w myśl przywołanego przepisu, jest trudna sytuacja materialna ucznia, która powinna być jednak sytuacją przejściową i spowodowaną przez zdarzenie losowe.

Jeśli sytuacja materialna ucznia jest trudna stale, a ponadto nie została wywołana przez zdarzenie losowe – to sytuacja taka stanowić może podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest przez:

Miejskie Centrum Świadczeń,
ul. Ozimska 19,
tel. 77/ 44 35 700 (701,702, 703,707).