POMOC O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna, natomiast niejako „przy okazji” pomoc ta może stanowić wsparcie materialne ucznia. Jednak należy podkreślić, że przyznaje się ją w oderwaniu od sytuacji materialnej ucznia.

Zgodnie z art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn.zm.), świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 1. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 2. stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 3. stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 4. stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 • Stypendium za wyniki w nauce stanowi nagrodę dla ucznia zaangażowanego w naukę i osiągającego wysokie oceny.
 • Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
 • O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.
 • Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 • Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 • Stypendium na osiągnięcia sportowe ma wpłynąć na upowszechnienie sportu wśród uczniów, przyczyniając się tym samym do tworzenia w szkole mody na sport i zdrowy tryb życia.
 • Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym – w mieście Opolu przyjęto szczebel krajowy oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
 • O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.
 • Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
 • Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość stypendium , którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym wynosi:

Typ szkoły Średnia ocen Kwota stypendium
Publiczna szkoła podstawowa kl. IV*-VI 5,5 - 6,0 80,00 zł
Publiczna szkoła podstawowa kl. VII-VIII

 

5,3 – 6,0

 

100,00 zł

Publiczne gimnazjum kl. II-III
Szkoła ponadgimnazjalna 5,1 – 6,0 kl. I-II 110,00 zł; kl. III-IV 130,00 zł
Szkoła branżowa I stopnia 4,75 – 6,00 kl. I-II – 110,00 zł; kl. III – 130,00 zł

Szkoła specjalna:

- podstawowa kl. IV*-VI

 

- podstawowa kl. VII-VIII

- gimnazjum kl. II – III

 

- ponadpodstawowa

 

4,75 – 6,0

 

80,00 zł;

 

100,00 zł;

 

 

kl. I-II 110,00 zł; kl. III 130,00 zł

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 • Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 • Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 • Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.

STYPENDIUM

MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.
 • Stypendium to przyznaje się uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
  1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przywidzianych tokiem studiów;
  5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 • Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 • Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendystów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

STYPENDIUM
MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY
I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym.
 • Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi – laureatowi międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.
 • Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku.
 • Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendystów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – informacja
za rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało łącznie 1.337 uczniów szkół prowadzonych przez miasto Opole (za I semestr – 346, za II semestr - 991), w tym:

 • 333 uczniów publicznych szkół podstawowych,
 • 371 uczniów publicznych gimnazjów,
 • 633 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 138.060,00 zł (I semestr – 35.680,00 zł, II semestr – 102.380,00 zł), w tym:

 • 26.640,00 zł - publiczne szkoły podstawowe,
 • 37.100,00 zł – publiczne gimnazja,
 • 74.320,00 zł – szkoły ponadgimnazjalne.