Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów dwóch nowych programów rządowych: programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wymienione powyżej programy będą mogły tworzyć jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na współfinansowanie stworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację programu będzie przyznawana dotacja celowa, po zapewnieniu jednak przez tę jednostkę lub organizację środków własnych na realizację tego programu albo pozyskaniu przez nią środków z innych źródeł na ten cel.
Jednym z tego typu programów jest rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008   przyjęty uchwałą z dnia 28 marca 2006 roku przez Rada Ministrów oraz rozporządzenie


w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Do 2008 roku dzieci pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych będą otrzymywać stypendia z budżetu państwa. Koordynatorem programu na szczeblu województwa jest wojewoda, zaś na szczeblu powiatu odpowiednio Starosta
lub prezydent miasta.
Stypendia przyznaje szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły , do której uczęszcza uczeń, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę jest powiat. W przypadku uczniów innych szkół, stypendia przyznaje komisja powołana przez starostę właściwego dla siedziby szkoły. Komisja przekazuje staroście listy uczniów, którym przyznano stypendia. Starosta sporządza zbiorczą listę uczniów, którym przyznano stypendia, wraz z kalkulacją finansową, oraz przekazuje ją wojewodzie.

Program obejmuje dzieci byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Do 30 czerwca 2005 roku otrzymywały one stypendia w ramach programu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.
Stypendium udzielane jest na dofinansowanie:
• wyżywienia (w stołówce szkolnej, internacie, bursie, stołówce prowadzonej przez inny podmiot);
• zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);
• dojazdów do szkoły;
• zakupu podręczników i pomocy szkolnych;
• zakupu niezbędnej odzieży i obuwia;
• nauki języków obcych i innych zajęć edukacyjnych, realizowanych w szkole
i poza szkołą oraz wycieczek szkolnych.

Obecnie z takiej pomocy mogą korzystać uczniowie pochodzący z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 532 zł, zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r., którzy uczą się w publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendium może być udzielone w formie:
1) bezpośredniego pokrycia wydatków związanych z edukacją lub
2) pieniężnej, po udokumentowaniu poniesionych wydatków związanych z edukacją. Uczeń może także otrzymać kwotę pieniężną do własnej dyspozycji w formie kieszonkowego, do wysokości 50 zł miesięcznie .
Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie Stypendium jest udzielane
od września do czerwca w danym roku szkolnym i przyznawane na okres do ukończenia przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, nie dłużej jednak niż do czerwca 2008 r.
Całość problematyki związanej z udzielaniem wyżej opisanej pomocy materialnej uregulowana jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Kolejną inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej jest "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym" , która ma zaangażować środowiska lokalne w problemy i pomoc dzieciom oraz wspierać aktywność tych środowisk w zakresie pomocy uczniom. Program adresowany jest do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Jego celem jest nie tylko zmniejszanie rozmiarów biedy, ale także przeciwdziałanie bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.
W ramach programu dzieci będą mogły korzystać m.in. z dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania i zdolności, wspierających rozwój ucznia, kształtujących postawy przedsiębiorczości oraz uczących podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej. Program obejmuje również pomoc stypendialną.
Całość problematyki związanej z ww. programem reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać
te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie