Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2533/ ) ze zmianami w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/348/ oraz w uchwale zmieniającej Nr XLVVII/939/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 9 września 2017 r. poz. 2241 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2241/ ).

We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, poza 5-godzinnym czasem ustalonym w danym przedszkolu, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5. Opłata ta ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce.

Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu - za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność/liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).

Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza  opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej.

Rodzice dzieci 6-letnich oraz starszych, realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59) w przedszkolach publicznych, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.