Akty prawne dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym:

Specjalnej edukacji wymagają szczególnie dzieci mające trudności w uczeniu się z powodu ich fizycznej niepełnosprawności lub innych przyczyn. Kształceniem specjalnym mogą być objęte dzieci z uszkodzeniami motorycznymi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami komunikacji językowej, zaburzeniami emocjonalnymi, autyzmem, mające trudności adaptacyjne oraz dzieci, które przeżyły lub przeżywają różnego rodzaju tragedie, a także dzieci szczególnie uzdolnione.

Odpowiednia forma pomocy dla dziecka organizowana jest na podstawie wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz wskazań zawartych w orzeczeniu wydanym przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej mogą być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po uzyskaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci zamieszkałych w Opolu organizuje, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dyrektor jednej z niżej wymienionych jednostek:

  • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1
  • Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21A
  • Zespół Szkół Specjalnych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 21.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Kształcenie dzieci, w wieku od 3 do 6 lat oraz starszych , wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy może być prowadzone w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Odpowiednią formę kształcenia organizuje dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów i orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Oddziały integracyjne w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują w:

  • Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 38 w Opolu, Prószkowska 39,
  • Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1,
  • Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu, ul. Majora „Hubala” 19,
  • Przedszkolu Publicznym nr 29 w Opolu, ul. Marcina Kasprzaka 1,
  • Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 1.

Oddziały specjalne funkcjonują w:

  • Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1 (1 oddział)
  • Przedszkolu Publicznym Specjalnym nr 53 „Iskierka” w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21A.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, inne o charakterze terapeutycznym). Wniosek o objęcie dziecka zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą złożyć jego rodzice/prawni opiekunowie. Tę formę pomocy organizuje dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

Obowiązek szkolny może być odroczony dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na podstawie opinii wydanej przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Aby dziecko odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mogło kontynuować edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza, rodzice muszą ten fakt zgłosić dyrektorowi przedszkola w okresie naboru na nowy rok szkolny, w terminie składania deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej. Przedszkole może przyjąć dziecko 6-letnie lub starsze tylko na podstawie decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

Rodzice dzieci, które wymagają kształcenia specjalnego, zgłaszanych do przedszkola po raz pierwszy, mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyjęcie, orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku, gdy trwa nabór do przedszkoli na nowy rok szkolny, a rodzice oczekują na wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii czy orzeczenia lub na badanie dziecka w poradni, mają obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola w chwili składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu jest czynna w dni powszednie w godzinach 7:30 – 19:00. Sekretariat w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:45 – 15:00, we wtorki i w czwartki 7:45 17:00 .

Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9
Telefon: 77 454 92 16 lub 77 454 92 17
Fax: 77 453 94 13
E-maill: mppp.opole@wp.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Opolu: mppp.eopolszczyzna.pl