Specjalne potrzeby edukacyjne − akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (U. 2013 poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (U. 2015 poz. 1113)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (U. 2013 poz. 529)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (U. 2013 poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (U. 2014 poz. 1157)

Specjalnej edukacji wymagają szczególnie dzieci mające trudności w uczeniu się z powodu ich fizycznej niepełnosprawności lub innych przyczyn. Kształceniem specjalnym mogą być objęte dzieci z uszkodzeniami motorycznymi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami komunikacji językowej, zaburzeniami emocjonalnymi, autyzmem, mające trudności adaptacyjne oraz dzieci, które przeżyły lub przeżywają różnego rodzaju tragedie, a także dzieci szczególnie uzdolnione.

Odpowiednia forma pomocy dla dziecka organizowana jest na podstawie wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz wskazań zawartych w orzeczeniu wydanym przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej mogą być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po uzyskaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci zamieszkałych w Opolu organizuje, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dyrektor jednej z niżej wymienionych jednostek:

 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1
 • Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21A
 • Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu, ul. Krzanowicka 1
 • Zespół Szkół Specjalnych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 21.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Kształcenie dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy może być prowadzone w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Odpowiednią formę kształcenia organizuje dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów i orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Oddziały integracyjne w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują w niżej wymienionych jednostkach:

 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu, Prószkowska 39
 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1
 • Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu, ul. Majora „Hubala” 19
 • Przedszkole Publiczne nr 29 w Opolu, ul. Marcina Kasprzaka 1
 • Przedszkole Publiczne nr 24 „Chatka Puchatka” w Opolu, ul. Zwycięstwa 47
 • Przedszkole Publiczne nr 8 w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 1

Oddziały specjalne funkcjonują w jednostkach:

 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Bytnara Rudego 1 (oddział dla dzieci z autyzmem)
 • Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21A

Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, inne o charakterze terapeutycznym). Wniosek o objęcie dziecka zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą złożyć jego rodzice/prawni opiekunowie. Tę formę pomocy organizuje dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

 

Obowiązek szkolny może być odroczony dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na podstawie opinii wydanej przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Aby dziecko odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mogło kontynuować edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza, rodzice muszą ten fakt zgłosić dyrektorowi przedszkola w okresie naboru na nowy rok szkolny. Przedszkole może przyjąć dziecko 6-letnie lub starsze tylko na podstawie decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Rodzice dzieci, które wymagają kształcenia specjalnego, zgłaszanych do przedszkola po raz pierwszy, mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyjęcie, orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku, gdy trwa nabór do przedszkoli na nowy rok szkolny, a rodzice oczekują na wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii czy orzeczenia lub na badanie dziecka w poradni, mają obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola w chwili składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu:
czynna w dni powszednie w godzinach 7.30 – 19.30
sekretariat w godzinach 8.00 – 17.00
adres:     45-085 Opole,  ul. Niedziałkowskiego 9
telefon:   77 454 92 16 lub 77 454 92 17
fax:         77 453 94 13
www:     mppp.eopolszczyzna.pl      
e-maill:  mppp.opole@wp.pl