W roku szkolnym 2017/18 kształcenie zawodowe odbywa się w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, funkcjonujących w 7 różnych zespołach szkół. Są to następujące typy szkół:

 • 7 techników,
 • 5 branżowych szkół I stopnia,
 • 1 branżowa szkoła I stopnia specjalna,

Technika

W roku szkolnym 2017/18 w technikach funkcjonują łącznie 134 oddziały.

Liczba uczniów kształcących się w technikach wynosi łącznie 3.569 uczniów.

Liczba uczniów spoza Opola kształcących się w technikach stanowi 70% ogółu uczniów techników, tj. 2.515 uczniów.

Wykaz zawodów, które znalazły się w ofercie edukacyjnej techników Liczba zawodów
Technik: architektury krajobrazu; budownictwa; geodeta; mechanik; mechatronik; elektronik; informatyk; elektryk; teleinformatyk; technologii drewna; ekonomista; handlowiec; żywienia i usług gastronomicznych; hotelarstwa; obsługi turystycznej; pojazdów samochodowych; logistyk; agrobiznesu; analityk; usług fryzjerskich; cyfrowych procesów graficznych; organizacji reklamy; spedytor; technologii żywności; fototechnik; renowacji elementów architektury; systemów energetyki odnawialnej; ogrodnik; fotografii i multimediów; grafiki i poligrafii cyfrowej; aranżacji wnętrz; weterynarii.

32

Branżowe szkoły I stopnia

W roku szkolnym 2017/18 w branżowych szkołach I stopnia funkcjonują łącznie 32 oddziały.

Liczba uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych wynosiła łącznie 750 uczniów

Liczba uczniów spoza Opola kształcących się w branżowych szkołach I stopnia stanowi 70% ogółu uczniów bs I st., tj. 525 uczniów.

Wykaz zawodów, które znalazły się w ofercie edukacyjnej zasadniczych szkół zawodowych: Liczba zawodów
mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; ślusarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; dekarz; introligator; magazynier – logistyk; murarz-tynkarz; stolarz; fryzjer; sprzedawca; kucharz; cukiernik; piekarz; elektryk.

15

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dla osób dorosłych, chcących uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe bądź zdobyć nowe, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe organizują kwalifikacyjne kursy zawodowe z kwalifikacji wyodrębnionych w następujących zawodach:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • technik rachunkowości,
 • kucharz,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik elektryk,
 • elektryk.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych, a w technikum także w formie praktyk zawodowych.

Celem zajęć praktycznych, jak również praktyk zawodowych, jest opanowanie przez uczniów i młodocianych pracowników umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zajęcia praktyczne, w przypadku techników, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, odbywają się przede wszystkim w szkołach. W przypadku uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy w większości są młodocianymi pracownikami zatrudnionymi u rzemieślników, zajęcia praktyczne realizowane są u pracodawców. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów oraz na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem.

Ponadto zajęcia praktyczne realizowane są na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Że są nowoczesne pracownie dla ilu zawodów. !!!

Ze szkoły współpracują z pracodawcami, z wieloma formami działającymi na terenie miasta, że są klasy patronackie, że uczniowie poza praktykami mają także możliwość poznawać środowisko pracy a firmy pomagają szkołom w organizacji kształcenia.

Egzaminy zewnętrzne w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

Zgodnie z reformą, która wprowadzona została do szkół prowadzących kształcenie zawodowe od 1 września 2012 r., w obszarze kształcenia zawodowego, organizowane są egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w tych zawodach, których specyfika nie pozwoli na wyodrębnienie poszczególnych kwalifikacji. Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w trakcie nauki w szkole mogą uzyskiwać świadectwa potwierdzające poszczególne kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu certyfikatów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem, opisującym nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje. Nabywanie tytułów, tak jak dotychczas, warunkowane jest poziomem posiadanego wykształcenia. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzyma osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu.

Technika

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2016/17, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, przystąpiło łącznie 2.130 uczniów techników.

Tab. Zdawalność egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodach na poszczególnych etapach

Egzamin Część pisemna Część praktyczna
Przystąpiło zdało Przystąpiło zdało Przystąpiło zdało
osób osób % osób osób % osób osób %
2.130 1.836 86,1% 2.138 2.069 96,7% 2.129 1.868 87,7%

Zasadnicze szkoły zawodowe

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2016/17, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, przystąpiło łącznie 73 uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Tab. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach na poszczególnych etapach

Egzamin Część pisemna Część praktyczna
Przystąpiło zdało Przystąpiło zdało Przystąpiło zdało
osób osób % osób osób % osób osób %
73 61 83,5% 71 61 85,9% 68 63 92,6%

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w ogólnopolskich rankingach

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Opolu jest udział szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, w corocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, ogłaszanego przez portal edukacyjny Perspektywy. Szkoły te uzyskują bardzo wysokie miejsca wśród najlepszych szkół w Polsce. Od 2011 r. opolskie szkoły zajmują wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Techników, Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników, Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych, Ogólnopolskim Rankingu „Szkoły mistrzów” oraz Wojewódzkim Rankingu Techników

Wyróżnienie dla pracodawców

Dostrzegając szczególne starania o jakość procesu kształcenia zawodowego, w tym realizację działań umożliwiających uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe lepsze zapoznanie się z różnymi branżami i oferowanymi możliwościami kariery zawodowej, Wydział Oświaty podjął inicjatywę wyróżnienia pracodawców współpracujących ze szkołami.

Wydział Oświaty podjął inicjatywę wyróżnienia pracodawców współpracujących ze szkołami.

W tym celu Prezydent Miasta Opola zatwierdził regulamin przyznawania tytułu „Partner Edukacji Zawodowej”, który określa m.in. wymagane kryteria oraz tryb przyznawania pracodawcom przedmiotowego tytułu. Ponadto spośród wszystkich wyróżnionych pracodawców, Prezydent Miasta przyznaje jednemu pracodawcy, który w sposób szczególny wyróżnia się aktywnością na polu współpracy ze szkołami zawodowymi, honorowy tytuł „Partner Edukacji Zawodowej”.